Loading

Zarządzanie jakością

null

W trosce o zapewnienie jak najwyższej jakości wykonywanych usług biuro MTA wdrożyło System Zarządzania Jakością.

Certyfikat nadany przez Noble Cert Sp. z o.o. potwierdza, że stosowany przez firmę System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015.

Jednocześnie firma ciągle doskonali wdrożony system, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania    i wymagania klientów.

Polityka Jakości

Celem nadrzędnym MTA Engineering Sp. z o.o. jest wzrost konkurencyjności firmy oraz utrzymanie stabilnej pozycji na rynku. Osiągnięcie celu będzie odbywać się w oparciu o stałe podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez optymalizację procesów projektowych i działania innowacyjne przy jednoczesnym dążeniu do wzrostu kompetencji pracowników i satysfakcji klientów.

Wyznaczony cel główny będzie realizowany poprzez:

  1. Prace rozwojowe nad wewnętrznym systemem zarządzania projektem integrującym wszystkie procesy związane z zarządzaniem projektem.
  2. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań projektowych dla Klienta.
  3. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań projektowych optymalizujących koszty związane z projektowaniem przy zachowaniu wysokiej jakości projektu.
  4. Zapewnienie zgodności wytworzonego produktu z wymaganiami klienta i obowiązującymi przepisami.
  5. Doskonalenie wiedzy i kwalifikacji pracowników poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń, przekazywanie wiedzy know – how w ramach organizacji oraz kompletowanie materiałów naukowych.
  6. Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością poprzez weryfikację dokumentacji jakościowej i jej udoskonalanie.

Podejmując decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2015 Zarząd oraz Kierownictwo firmy zobowiązują się do ciągłych prac doskonalących System Zarządzania Jakością oraz regularnych rewizji Systemu i dokumentacji powiązanej w celu zapewnienia zgodności Systemu z aktualną sytuacją ekonomiczną organizacji oraz z potrzebami rynku.

Wolą Zarządu i zobowiązaniem wszystkich pracowników firmy jest przestrzeganie wymagań normy PN-EN ISO 9001: 2015 oraz ciągłe doskonalenie efektywności systemu. Na każdym pracowniku spoczywa obowiązek znajomości i zrozumienia wymagań jakościowych, odpowiedzialności za zapewnienie wysokiej  jakości usług i budowania zaufania klienta do firmy.